Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, 2019r.

Św. Paweł w liście do Galatów w rozdziale 4 począwszy od wersetu 4 wspominając o wypełnieniu się czasu, które jest nawiązaniem do wersetu 2: Aż do czasu określonego przez ojca podlega on opiekunom i rządcom., który wspomina o wypełnieniu się czasów opiekunów. Jak ojciec ustanawia ten dzień, tak samo Bóg ustanawia czas, w którym Syn […]

Read More »

Świeto Świetej Rodziny, 2018r

Dzisiejszy fragment Ewangelii wg św. Łukasza ukazuje nam scenę z życia Rodziny Pana Jezusa. Jego najpierw zaginięcie, a potem odnalezienie przez Rodziców w świątyni. Usłyszeliśmy Jego słowa: „Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”. Na temat życia Świętej Rodziny nie mamy wiele danych. Jak na dzisiejsze […]

Read More »

Uroczystość Narodzenia Pańskiego, 2018r.

Bez wątpienia cały prolog Ewangelii według Św. Jana zmierza do ukazania największej tajemnicy w dziejach ludzkości, tajemnicy Chrystusa skrytej pod słowem Wcielenie. „Jezus Chrystus przyszedł w ciele”, tak brzmi można by rzec pierwsze zasadnicze wyznanie wiary. Ciało podlegające wszelkim utrapieniom, kruchości, słabości, śmierci, stało się mieszkaniem dla Słowa, Słowa które od początku było u Boga […]

Read More »

IV Niedziela Adwentu, rok C

Na dzień przed Narodzeniem Pana Jezusa Kościół święty w liturgii Słowa daje nam do rozważenia fragment Ewangelii, w którym jest opisane spotkanie dwóch kobiet – Maryi i Elżbiety. Jest to także spotkanie dwóch Synów – Jezusa i Jana Chrzciciela. Obecny moment w życiu kobiet związany jest ze szczególnym działaniem Boga. Dzisiejsze wydarzenie ściśle także koresponduje […]

Read More »

III Niedziela Adwentu, rok C

W dzisiejszej Ewangelii, patron okresu Adwentu – Jan Chrzciciel, ukazuje nam dwie ważne cnoty – sprawiedliwość i miłość. Jan odpowiadając na pytanie tłumów co mają czynić, aby wydawać godne owoce nawrócenia(Łk 3,8)naucza, iż trzeba dzielić się z potrzebującymi tym, czego nie mają. Dla celników zaś daje wskazania, aby pobierali od ludzi podatek w takiej wysokości […]

Read More »

II Niedziela Adwentu, rok C

Jan Chrzciciel, o którym słyszymy w dzisiejszej Ewangelii kojarzy nam się najczęściej z chrztem i rzeką Jordan. Ewangelista Łukasz porusza kwestię właśnie obu  tych rzeczywistości: „obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia”. Nie głosi on zatem jeszcze królestwa Bożego, ale wzywa do nawrócenia rozumianego jako odwrócenie się od tego wszystkiego, co nie […]

Read More »

I Niedziela Adwentu, rok C

Czytając dzisiejszą perykopę ewangelii, możemy sobie, w sposób naturalny, zadać pytanie: dlaczego Kościół, inicjując „radosny czas oczekiwania na przyjście Pana”- bo taką utartą definicję ma Adwent- rozpoczyna od tak drastycznego proroctwa jakie podaje nam Jezus? Adwent ma przecież być przygotowaniem do Bożego Narodzenia- czasu pełnego miłości, pokoju, rodzinnej atmosfery, etc. a Kościół każe nam żyć […]

Read More »