III Niedziela Adwentu, rok C

W dzisiejszej Ewangelii, patron okresu Adwentu – Jan Chrzciciel, ukazuje nam dwie ważne cnoty – sprawiedliwość i miłość. Jan odpowiadając na pytanie tłumów co mają czynić, aby wydawać godne owoce nawrócenia(Łk 3,8)naucza, iż trzeba dzielić się z potrzebującymi tym, czego nie mają. Dla celników zaś daje wskazania, aby pobierali od ludzi podatek w takiej wysokości […]

Read More »

II Niedziela Adwentu, rok C

Jan Chrzciciel, o którym słyszymy w dzisiejszej Ewangelii kojarzy nam się najczęściej z chrztem i rzeką Jordan. Ewangelista Łukasz porusza kwestię właśnie obu  tych rzeczywistości: „obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia”. Nie głosi on zatem jeszcze królestwa Bożego, ale wzywa do nawrócenia rozumianego jako odwrócenie się od tego wszystkiego, co nie […]

Read More »

I Niedziela Adwentu, rok C

Czytając dzisiejszą perykopę ewangelii, możemy sobie, w sposób naturalny, zadać pytanie: dlaczego Kościół, inicjując „radosny czas oczekiwania na przyjście Pana”- bo taką utartą definicję ma Adwent- rozpoczyna od tak drastycznego proroctwa jakie podaje nam Jezus? Adwent ma przecież być przygotowaniem do Bożego Narodzenia- czasu pełnego miłości, pokoju, rodzinnej atmosfery, etc. a Kościół każe nam żyć […]

Read More »

XXXIII Niedziela zwykła, rok B

Ile masz jeszcze spraw dzisiaj do załatwienia? Co musisz zrobić w najbliższych godzinach, dniach tygodniach? Dzisiejszy świat wymusza na nas życie w ciągłym biegu. Wychodząc na ulice widzimy ciągły pośpiech. Ludzie nas mijają ze smutnymi minami, wzrokiem utkwionym w ekranach telefonów. Nie raz nie mamy na nic czasu tylko praca, nauka, różnego rodzaju obowiązki. Z […]

Read More »

XXXII Niedziela zwykła, rok B

Jezus w ewangelii Łukaszowej, słowami „Kto jest wierny w małej rzeczy, jest wierny i w wielkiej; a kto w małej rzeczy jest nieuczciwy, jest nieuczciwy i w wielkiej” dokonuje sądu nad tymi, którzy czerpią korzyści nie tylko materialne, ale i moralne kosztem innych ludzi. Dla nas jest to nauka tym bardziej istotna, że warunkuje nasze […]

Read More »

XXXI Niedziela zwykła, rok B

Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli ukazuje nam ciągłą aktualność Bożych przykazań. Bowiem przed wiekami naród wybrany otrzymał od Stwórcy dekalog, zapis prawa wedle którego należało postępować, także i dziś my chcemy kierować się owymi wskazaniami w naszym życiu. Jakie więc jest moje podejście do przykazań Boga? Jak wiemy czasy starego przymierza charakteryzowały się specyficzną relacją między […]

Read More »

Uroczystość Wszystkich Świętych, 2018r

Osiem błogosławieństw Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i […]

Read More »

XXX Niedziela zwykła, rok B

Co chcesz, abym ci uczynił?- pyta Jezus. Pytanie to powinien postawić sobie każdy wierzący w Chrystusa. Jakim motywem kieruję się kiedy szukam Boga w Jego Kościele, bo tam przecież, nie gdzie indziej, znaleźć Go można w sakramencie Eucharystii. Czy jestem gotowy i świadomy, że Chrystus oczekuje spotkania ze mną, oczekuje dialogu. W tym celu wychodzi […]

Read More »

XXIX Niedziela zwykła, rok B

Chrześcijaństwo to nie droga do zaszczytów, ludzkiej chwały czy panowania nad innymi. Nie zapewnia też pierwszego miejsca pośród innych. Chrześcijaństwo nie jest też obietnicą łatwych sukcesów. Jest SŁUŻBĄ. „ Kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym(…) być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich” (Mk 10, 43). Sam Chrystus Arcykapłan […]

Read More »

XXVIII Niedziela zwykła, rok B

Młody człowiek chce przyjść do nieba. Pyta Pana Jezusa o warunki, wymagania, jakie trzeba spełnić, aby osiągnąć życie wieczne. Pan Jezus już zakłada, że ten młody człowiek zna Przykazania. Słyszy odpowiedź Mistrza: „Znasz przykazania”, nawet sam je wylicza: te, które dotyczą bliźniego. One są sprawdzianem miłości Boga. Święty Jan w swym liście napisze: „ kto […]

Read More »