1.01.2017r. ? UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

Lb 6,22-27; Ps 67,2-3.5.8; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21

?Nadano mu imię Jezus? /Łk 2,21/ tekst ewangelii ukazuje nam, że w Betlejem w 8 dzień nadano Synowi Maryi imię Jezus, które zostało nadane Mu już przez Ojca Niebieskiego, bo ewangelista wspomina, że tym imieniem nazwał dziecię anioł. Imię Jezus oznacza ?Bóg, który zbawia?, oto tym imieniem rozpoczynamy kolejny Nowy Rok kalendarzowy. Liczenie lat naszej ery od narodzenia Chrystusa, ukazuje nam Jego jako centralną postać w historii świata. Tajemnicę Wcielenia, czyli że Chrystus Syn Boży przyjął ludzką naturę, wyjaśnia w pełni znaczenie imienia Jezus: ?[Bóg] sam przychodzi, by zbawić was?  /por. Iz 35,4/. Dzieje człowieka zostały przeniknięte Bożą zbawczą tajemnicą, stały się dziejami zbawienia. Pierwszy dzień Nowego Roku jest dniem oktawy Narodzenia Pańskiego, w którym Kościół oddaje szczególną część macierzyństwu Bogurodzicy, jest świętem Matki Boga-Człowieka, Theotokos.

Odczytany dzisiaj tekst z Listu św. Pawła Apostoła do Galatów, jest poniekąd komentarzem do imienia Jezus, co mieści się w imieniu Jezus, ukazuje poniekąd, w jaki sposób Bóg zbawia. Czytamy więc: ?zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty (?), abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo?  /Ga 4,4-5/ zbawienie wyraża się w tym przybraniu za synów ? w tym, że ludzie stali się w Chrystusie, Jednorodzonym Synu Bożym, przybranymi synami Boga. Imię Jezus oznacza tajemnicę przybrania za synów za synów Bożych, świadczą o tym również słowa św. Pawła: ?Na dowód tego, że jesteśmy synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!? /Ga 4,6/. Słowa ludzkie wypowiadające: Abba Ojcze w połączeniu z modlitwą Ojcze nasz?, którą również nauczył nas Jezus Chrystus, czerpią swoją moc z Ducha Świętego, który jest Duchem Syna, są sposobem uczestnictwa w życiu Słowa Przedwiecznego, Syna współistotnego Ojcu. Właśnie to uczestnictwo, wołanie Abba, Ojcze nasz jest wyrazem zbawienia. Dzięki Chrystusowi, Zbawicielowi świata, i w Nim świat cały, mogą wypowiadać słowo, które tylko Chrystusowi, Synowi Przedwiecznemu, w pełni przysługuje. W Jezusie synostwo Boże stało się naszym dziedzictwem. Tylko dzięki woli Bożej, jako przybrani synowie, dziedziczymy co jest udziałem przedwiecznego Syna. Jesteśmy powołani do wiecznej szczęśliwości w Bogu i do uczestnictwa w Jego życiu. Imię Jezus: ?Bóg, który zbawia? świadczy o tym, że Bóg jest zbawicielem naszym. Zbawienie jest udziałem całej ludzkości, nie pozostaje tylko wewnętrzną tajemnicą jednostki, narodu, lecz staje się udziałem wszystkich. Mówi o tym Psalm /por. Ps 67,5/:
?Niech się narody cieszą i weselą, ?
że rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi?

Na podstawie: Jan Paweł II, ?Komentarz do Ewangelii?, Wyd. M, Kraków 2011