I Niedziela Adwentu, rok B

Kościół na początku nowego roku liturgicznego daje nam do rozważenia fragment z 13 rozdziału Ewangelii według św. Marka. Rozdział ten zawiera w sobie tak zwaną Mowę eschatologiczną. W dziale teologii eschatologia jest nauką o rzeczach ostatecznych człowieka i świata.
Dzisiejsza perykopa(w. 33- 37) jest zakończeniem tego rozdziału. Aby dobrze zrozumieć pierwsze Słowa Jezusa należałoby przedstawić to, o czym mówi Chrystus kilka wersetów wcześniej. Jezus przedstawia znaki jakie będą towarzyszyć w czasie Jego powtórnego przyjścia. Pojawią się ludzie, którzy będą wprowadzać w błąd. Będzie to czas ucisku dla wyznawców imienia Jezus.
Najczęstszym słowem w dzisiejszej Ewangelii jest słowo: czuwajcie(??????????). Sama przypowieść, którą przytacza Jezus w środkowej części tej perykopy również ukierunkowuje nas na potrzebę czuwania. Na czym miałoby polegać owo czuwanie, czym ma się charakteryzować? Zaglądając do słownika greckiego, słowo ??????? można tłumaczyć także jako zwrócenie uwagi na coś, np. na czynność, troszczyć się o coś, aby było zgodne z zamiarami i aby to nie przyniosło negatywnych skutków.
A więc Chrystus zachęca nas do tego, abyśmy wytężali uwagę, żeby nie upaść, niepostąpić w taki sposób, który będzie dla nas niekorzystny. Lecz na co ma być wytężona owa uwaga? Na Jezusa Chrystusa, naszego Pana! Nasze życie, każdą nasza myśl, każdy nasz czyn winniśmy rewidować w świetle Ewangelii. Sprawdzać, czy to, co mamy zamiar uczynić jest godne ucznia Chrystusa.
Owo wezwanie Chrystusa uwrażliwia nas także na baczne obserwowanie rzeczywistości. Na dostrzeganie tak zwanych znaków czasu. Bóg posługuje się nimi, aby przypomnieć ludziom o jego obecności i ukierunkować ich postępowanie na właściwe drogi.
Dzisiejsze przesłanie dobrze koreluje z wezwaniem Apostoła Pawła: ?nieustannie się módlcie?(1 Tes 5,7), czyli przebywajcie ciągle w obecności Boga. Co znaczy przebywać w obecności Boga? Przebywać w obecności Boga to okazywać miłosierdzie, dobroć, zrozumienie, cierpliwość? Chęć trwania w tym nastawieniu względem Boga i drugiego człowieka zapewnia nas, że gdy nadejdzie Pan, nie będziemy zaskoczeni i nieprzygotowani.
Niech czas Adwentu, będzie dla nas dobrym przygotowaniem się na Boże Narodzenie oraz na powtórne przyjście Pana w chwale.


br. Tarsycjusz A. Niestrój OFM