Zesłanie Ducha Świętego, 2019r.

Na czas przeżywania dzisiejszej uroczystości Zesłania Ducha Świętego Kościół Święty daje nam fragment Ewangelii według św. Jana, w którym Jezus Chrystus ? Syn Boży obiecuje nam ? swoim uczniom, posłanie Parakleta ? Ducha Prawdy. Dokładniej ujmując: Syn będzie prosił Ojca, aby Ten posłał Parakleta. Czyli Kogo? Kim jest ten nieco tajemniczo brzmiący Paraklet? Otóż w tekście greckim jest użyte słowo parakletos. Posiłkując się słownikiem grecko ? polskim, możemy wskazać na kilka znaczeń. Parakletos, czyli ?ktoś wezwany, przywołany do kogoś, wezwany do pomocy?. Dalej ?ten, kto broni czyjejś sprawy przed sędzią, obrońca, adwokat, doradca prawny, rzecznik?. Kolejne znaczenie: ?ten, kto zabiega o czyjąś sprawę przed obliczem kogoś, ten kto się wstawia? i w najszerszym znaczeniu ?pomocnik, ten który przybywa z pomocą?.

Warunkiem posłania owego Parakleta jest odejście ze świata Jezusa. Słowa obietnicy o posłaniu Ducha Prawdy zostały wypowiedziane w czasie mowy pożegnalnej Jezusa, kiedy Ten miał świadomość zbliżającego się końca ziemskiego etapu swojej misji ? misji Syna Bożego. Jezus będąc na ziemi opowiadał o Ojcu, co więcej, był objawieniem Ojca. ?Kto Mnie widzi, widzi Ojca?. Jezus dał także świadectwo absolutnej miłości Ojca względem człowieka, czyli każdego z nas. Miłość Ojca jest całkowitym darem, darem z samego siebie. Bowiem Syn Boży, który stanowi jedno z Ojcem, przyjmuje postać prawdziwego człowieka (stając się jednym z nas) i oddaje swoje życie, by wybawić nas od grzechów. Byśmy mieli życie ? życie we wspólnocie z Ojcem.

W Jezusie Ojciec pozwolił widzieć swoje oblicze. Czas pobytu Jezusa na ziemi był szczytem objawienia się Boga, jednak był czasem ograniczonym, bo trwał 33 lata. Wobec tego faktu, Jezus obiecał swoim uczniom Parakleta, czyli Tego, który wszystkiego nauczy i przypomni wszystko, o czym Jezus mówił. Obecność Ducha Świętego dała Apostołom zdolność zrozumienia nauczania Jezusa, zrozumienia Jego męki i śmierci, i wreszcie zrozumienia i uwierzenia w zmartwychwstanie. Dzięki działaniu Tego Ducha Świętego, Dobra Nowina o Jezusie z Nazaretu ? Synu Bożym rozszerzyła się na cały świat.

Dzisiaj, kiedy minęło już ponad 2000 lat od historycznego objawienia się Boga w konkretnym czasie i konkretnym miejscu na ziemi, nam ? ludziom XXI wieku, obecność Tego samego Ducha Świętego ? Parakleta pozwala zrozumieć wydarzenie zbawcze oraz daje zdolność przyjęcia Słowa Jezusa i miłowania Go. Miłować Jezusa, tzn. zachowywać Jego naukę. Centrum Jego nauki jest całkowite oddanie swojego życia zgodnie z wolą Ojca. Po co? By żyć w pełnej relacji ? wspólnocie miłości z Ojcem, by stanowić z Nim jedno. Zaś być jedno z Ojcem, to być zbawionym.


br. Albert OFM