Niedziela Trójcy Przenajświętszej

Życie każdego chrześcijanina zaczyna się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego na chrzcie świętym, a o tej prawdzie przypomina nam każda modlitwa, którą rozpoczynamy znakiem krzyża i wezwaniem Trzech Osób Boskich. Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 233) zwraca naszą uwagę na to, że chrześcijanie są chrzczeni w „imię” a nie w „imiona” ponieważ jest tylko jeden Bóg- Trójca Święta. Nad tą prawdą ale i tajemnicą wiary Kościół pochylał się niemal od początku swojego istnienia i w historii chrześcijaństwa doszło na tym tle do wielu burzliwych debat i konfliktów. Dzięki Ojcom Kościoła i wielu świętym teologom, ale przede wszystkim dzięki Objawieniu, dzisiaj na pewno wiemy, że jedność Boska jest trynitarna (KKK 254) a Osoby Boskie pozostają we wzajemnych relacjach ( KKK 255).

W Drugim Liście do Koryntian, który odczytujemy podczas dzisiejszej liturgii Słowa, święty Paweł pozdrawia nas w imię Trójcy Świętej: Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!  Ciekawe jest to, że w oryginalnym języku owego listu, czyli w języku greckim, czytamy dosłownie w tym fragmencie o wspólnocie ( κοινωνια ) świętego Ducha. Osoby Boskie mają swoje imiona, a ja jestem zaproszony do zbudowania z Nimi najgłębszej wspólnoty. Tylko do kogoś bliskiego mówię po imieniu. Tylko przyjaciel znając moje wnętrze, nie przeraża się, ale kocha nadal. Bóg zna moją grzeszną kondycję, ale dzisiejsza Ewangelia zapewnia mnie: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. 

To jest dla mnie Dobra Nowina na dzisiejszą niedzielę. Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty ofiarowali mi swoją odwieczną miłość, jestem ich ukochanym. Grzech nie jest już dla mnie wyrokiem potępienia, więzieniem bez wyjścia. Zostałem odkupiony przez Jezusa Chrystusa, mało tego, Bóg zrobił to, bo pragnie abym ja i Ty żył z Nim na wieki. Tymczasem już teraz doświadczamy tej bliskości z Bogiem. Podczas Eucharystii, spożywając Ciało Pańskie, jednoczymy się z Bogiem. Trójca Święta mieszka w nas, jesteśmy Jej mieszkaniem.

Dzisiejsza niedziela jest wspaniałą okazją, aby zatrzymać się i podziękować Bogu za tą miłość, jaką nieustannie mi ukazuje oraz za wspólnotę w której żyję razem z Trójcą Świętą.


br. Noe OFM